Begripsbepaling

Pristine Yoga en Pilates, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg, hierna te noemen: “Pristine Yoga en Pilates”

Persoon die deelneemt aan een door Pristine Yoga en Pilates verzorgde les, wandeling  of workshop, hierna te noemen: “Deelnemer”

Artikel 1 Toepasselijkheid en geldigheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Pristine Yoga en Pilates als opdrachtnemer optreedt.

1.2. Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig, indien en voor zover deze door Pristine Yoga en Pilates uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

1.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 2 De Overeenkomst

2.1. Deelname aan één van de lessen of inschrijven voor één van de lessen, gegeven of verzorgd door  Pristine Yoga en Pilates , betekent voor de Deelnemer dat hij/zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Leskaarten en opzeggen

3.1. Een leskaart, strippenkaart of abonnement van Pristine Yoga en Pilates is door Deelnemer niet overdraagbaar aan derden.

3.2. Aan het einde van de geldigheidsduur van de leskaart, komen de overgebleven lessen te vervallen. Tussentijds kan de geldigheidsduur van leskaarten niet worden verlengd of stopgezet. Pristine Yoga en Pilates verleent geen restitutie op leskaarten.

3.3. Het lesrooster is te vinden op de website van Pristine Yoga en Pilates  (www.pristineyogaenpilates.nl). Dit rooster kan door Pristine Yoga en Pilates desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt Pristine Yoga en Pilates zich het recht voor om te lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten.

3.4. De vakantieweken, feestdagen en sluitingen zijn te vinden op de website van Pristine Yoga en Pilates(www.pristineyogaenpilates.nl). In de vakantieweken worden geen lessen gegeven, tenzij Pristine Yoga en Pilates hiertoe besluit.

3.5. Leskaarten en strippenkaarten van Pristine Yoga en Pilates hebben een geldigheidsduur. Abonnementen zijn van tijdelijke aard ( 1 maand )  strippen kaarten eveneens (3 of 6 maanden). Er is geen restitutie mogelijk op niet genoten lessen/strippen. De overeenkomst van Deelnemer met Pristine Yoga en Pilates loopt niet automatisch af. Pristine Yoga en Pilates hanteert een schriftelijke opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 4 Prijs en betaling

4.1. De gehanteerde prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

4.2. Bij de bepaling van de prijzen van de abonnementen en strippenkaarten is rekening gehouden met de uitval van de lessen tijdens de vakanties en feestdagen.

4.3. Pristine Yoga en Pilates behoudt zich het recht voor om de gehanteerde prijsstelling op elk gewenst moment te wijzigen . Voor reeds aangegane contracten is Pristine Yoga en Pilates gerechtigd om prijsstijgingen van kostenbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst aan de deelnemer door te berekenen.

4.4. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Pristine Yoga en Pilates op te geven wijze.

4.5. Bij niet tijdige betaling  binnen de in 4.3. gestelde betalingstermijn is de Deelnemer onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de Deelnemer over het factuurbedrag 1% rente per maand verschuldigd is, vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

4.6. Pristine Yoga en Pilates behoudt zich het recht om Deelnemer te weigeren in de lessen indien Deelnemer vanaf de datum van verzuim, gedurende de periode van 1 maand de verplichtingen nog niet is nagekomen.

Artikel 5 Feestdagen, vakantiedagen en annulering van lessen

5.1. Op feestdagen en op de vakantiedagen zoals aangegeven op de website (www.pristineyogaenpilates.nl) worden geen lessen gegeven.

5.2. In geval van annulering van de les door bijvoorbeeld ziekte of onvoorziene omstandigheden, zal dit per mail worden doorgegeven. Bij annulering van de lessen, gedurende een periode, langer dan 1 week, zal de geldigheidsduur van de leskaart verlengd worden met het aantal weken dat er geen les kon worden gegeven.

5.3  Annuleren door Deelnemer dient 24 uur van te voren te gebeuren. As een les later wordt geannuleerd wordt de les als genoten genoteerd.

5.4 Bij annuleren door Deelnemer door overmacht of ziekte kan de les opgeschort worden mits vooraf overleg is gepleegd met Pristine Yoga en Pilates.

Artikel 6 Overmacht

6.1. Onder overmacht wordt verstaan: elke redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichting van Pristine Yoga en Pilates uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

6.2. In geval van overmacht heeft Pristine Yoga en Pilates het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens Deelnemer op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Pristine Yoga en Pilates.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Deelnemer volgt de lessen, wandelingen en workshops van Pristine Yoga en Pilates op eigen risico. Indien deelnemer onder medische behandeling is, neemt hij/zij contact op met behandelaar over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor deelnemers die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.

7.2. Pristine Yoga en Pilates behoudt zich het recht voor om Deelnemers uit te sluiten van lessen, wandelingen of workshops zonder opgaaf van redenen.

7.3. Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient deelnemer de yoga docent vóór aanvang van de les, wandeling of workshop te informeren.

7.4. Voor door Deelnemer geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Pristine Yoga en Pilates uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Pristine Yoga en Pilates.

7.5. Ingeval Pristine Yoga en Pilates jegens Deelnemer tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering van de dienst.

7.6. Pristine Yoga en Pilates aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemer.

7.7. Pristine Yoga en Pilates aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.

7.8. Door Pristine Yoga en Pilates verstrekte veiligheidsinstructies dienen door Deelnemer in acht te worden genomen.

7.9. Deelnemer vrijwaart Pristine Yoga en Pilates voor aanspraken van derden. Deelnemer zal  personeelsleden van Pristine Yoga en Pilates , door Pristine Yoga en Pilates ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

Artikel 8 Privacyverklaring

8.1. Enkel en alleen ten behoeve van het uitvoeren van haar verplichtingen, verzamelt Pristine Yoga en Pilates persoonsgegevens van Deelnemer. Onder persoonsgegevens vallen de persoonlijke gegevens zoals door Deelnemer ingevuld op het inschrijfformulier, het aantal en de data van de gevolgde lessen, eventuele gezondheidsklachten die Deelnemer mondeling of schriftelijk kenbaar maakt aan Pristine Yoga en Pilates en het bankrekeningnummer waarmee Deelnemer financiële verplichtingen voldoet.

8.2. Naast het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van communicatie tussen Pristine Yoga en Pilates en Deelnemer, vraagt Pristine Yoga en Pilates expliciete toestemming van Deelnemer (d.m.v. aanvinken op het inschrijfformulier) voor: het ontvangen van e-mail nieuwsbrieven (maximaal 12 per jaar), en gebruik van het reserveringssyteem.

8.3. Deelnemer kan middels een reply op de e-mail nieuwsbrief zichzelf afmelden voor deze service. Middels een verzoek via info@pristineyogaenpilates.nl kan Deelnemer zich laten uitschrijven voor gebruik van het reserveringssysteem. Indien Deelnemer zich niet expliciet uitschrijft voor de diensten genoemd in artikel 8.2. kan Pristine Yoga en Pilates via de genoemde diensten blijven communiceren met Deelnemer.

8.4. Voor reservering van lessen maakt Pristine Yoga en Pilates gebruik van derden. Deelnemer geeft toestemming aan Pristine Yoga en Pilates om het email-adres van Deelnemer door te sturen naar derden t.b.v. gebruik van het reserveringssysteem. Pristine Yoga en Pilates kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onzorgvuldig gebruik door derden van persoonsgegevens van Deelnemer.

8.5. Pristine Yoga en Pilates hanteert geheimhouding van aan haar toevertrouwde persoonsgegevens door Deelnemer, m.u.v. gebruik zoals omschreven in artikel 8.4.

8.6. Pristine Yoga en Pilates gaat zorgvuldig om met de opslag van persoonsgegevens van Deelnemer, voor zover dit van Pristine Yoga en Pilates verwacht mag worden.

8.7. Indien, ondanks standaard veiligheidsmaatregelen, een data lek ontstaat, zal Pristine Yoga en Pilates dit zowel melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens als bij Deelnemer.

8.8. Na beëindiging van de overeenkomst kan Deelnemer Pristine Yoga en Pilates verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Pristine Yoga en Pilates geeft hier gehoor aan, mits wettelijke bepalingen Pristine Yoga en Pilates verplichten tot het bewaren van persoonsgegevens voor een minimale duur.

8.9. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens door Pristine Yoga en Pilates kan Deelnemer desgewenst kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.